Fideoportretten

Om’t in soad Fryske bedriuwen it wichtich fine dat harren stazjêrs it Frysk machtich binne, wurdt by Aeres en Firda it kardiel ‘Frysk yn de beropskontekst’ oanbean. Op jierbasis binne der sa’n 400 studinten dy’t it kardiel folgje. De studinten komme fan ferskate opliedingen lykas kommersjele tsjinstferliening, doktersassistint, logistyk en feehâlderij.

Yn dizze ynspirearjende fideo’s fertelle studinten wêrom ’t sy it kardiel keazen hawwe.