Taal <em>ferbynt</em> thús en yn 't wurk

wy
wurkje
mei-inoar

Wy binne mbû is een samenwerkingsverband tussen Aeres, Firda en Afûk en is onderdeel van Taalplan Frysk 2030. Samen hebben wij als doel de positie van het Fries in het middelbaar beroepsonderwijs te versterken.

De (toekomstig) beroepsprofessional krijgt steeds meer te maken met mensen van verschillende culturele en talige achtergronden. In Fryslân gaat het hierbij vaak om Nederlands en Fries, maar ook om streektalen en moderne vreemde talen.

It is dêrom wichtich dat studinten neitinke oer it belang fan harren eigen taal en de talen yn harren omjouwing. Kennis fan meartaligens yn Fryslân (yn de eigen beropssektor) en foldwaande (taal)feardichheden soargje foar in better ferbining mei de doelgroep.

Fierwei it grutste part fan de mbû-studinten bliuwt yn Fryslân wenjen en wurkjen. Oandacht foar de regionale beropskontekst is dêrom essinsjeel foar de (profesjonele) ûntwikkeling fan de studint.

Hierbij is het belangrijk om aandacht te hebben voor de meertalige situatie in Fryslân en de bijzondere positie van het Fries in onze provincie. Uit diverse onderzoeken blijkt dat het Fries in vrijwel alle beroepssectoren een grote rol speelt. Vanuit de samenwerking ‘Wy binne mbû’ willen we ervoor zorgen dat (toekomstige) professionals taal op een slimme en bewuste manier inzetten. Hierdoor ontwikkelen ze een betere relatie met klanten, cliënten en patiënten en behalen ze betere resultaten op de werkvloer.

Yn oanrin nei de gearwurking ‘Wy binne mbû’ waard yn 2021 it konvenant ‘Mei-inoar sette we de skouders ûnder it Frysk’ ûndertekene, dêr’t Firda, Aeres, provinsje Fryslân en Afûk ôfspraken yn makke hawwe om de posysje fan it Frysk yn it middelber beropsûnderwiis te fersterkjen.