Dosint Frysk

Studinten ferbetterje har taalfeardigens middels praktykopdrachten dy’t oanslúte by har eigen beropspraktyk.

wy
wurkje oan
it Frysk

Yn it kardiel Frysk leare studinten oan de hân fan algemiene lessen oer de Fryske stavering en grammatika.

Door middel van praktijkopdrachten verbeteren zij hun taalvaardigheid in vijf domeinen: lezen, schrijven, verstaan, spreken en gespreksvaardigheid. Het keuzedeel Fries voorziet momenteel in drie niveaus: A1, A2 en B1. De niveaus B2 en C1 zijn nog in ontwikkeling.

Yn it kardiel Frysk is net allinnich oandacht foar de persoanlike feardichheden fan de studint. Troch praktykopdrachten slút it lesprogramma ek oan by harren beropspraktyk.

Studinten rûne it kardiel Frysk ôf mei in eksamen op de fiif domeinen en ûntfange by it slagjen foar it kardiel in sertifikaat.