Eksamen

Studinten slúte it kardiel ôf mei in eksamen op fiif domeinen (lêze, skriuwe, ferstean, prate en yn petear). By it slagjen foar it kardiel krije sy in sertifikaat.