Over 'Wy binne mbû'

wy
wurkje
mei-inoar

Wy binne mbû is een samenwerkingsverband tussen Aeres, Firda en Afûk en is onderdeel van Taalplan Frysk 2030. Samen hebben wij als doel de positie van het Fries in het middelbaar beroepsonderwijs te versterken.

76%

van de bedrijven geeft aan het verstaan van het Fries door de werknemers belangrijk vinden.

68%

van de inwoners van Fryslân heeft een mbo-achtergrond.

Ut ûndersyk komt nei foaren ta dat 76% fan de bedriuwen yn Fryslân it ferstean fan it Frysk troch de wurknimmers wichtich fynt (boarne: E&E Advies). It is dêrom wichtich om yn de beropsoplieding foldwaande oandacht te hawwen foar de meartalige sitewaasje yn Fryslân, mei dêrby in grutte rol foar de Fryske taal.

It middelber beropsûnderwiis is in wichtige ûnderwiissektor yn Fryslân. Sa’n 68% fan alle ynwenners fan Fryslân mei in (berops)diploma hat in mbû-eftergrûn (boarne: Planbureau Fryslân).
It grutste part fan de mbû-studinten yn Fryslân sil wenjen en wurkjen bliuwe yn de regio.

Het grootste deel van de mbo-studenten

blijft wonen en werken in de regio.

Wy binne mbû draait om persoonsvorming, praktijkervaring en (meer)talige ontwikkeling in het Friese beroepsonderwijs. Vanuit Wy binne mbû willen we de studenten bewust maken van de (meer)waarde van meertaligheid in Fryslân. Dit betekent niet alleen inzicht krijgen in de eigen identiteit, maar ook kennismaken met anderen. Via het vak burgerschap arrangeren we verrassende ontmoetingen en faciliteren we gesprekken over persoonlijke levensverhalen.

Tegelijkertijd willen we studenten de waarde van het Fries in hun beroepssector laten onderzoeken. Aan de hand van trainingsprogramma’s, gastcolleges en sectorspecifieke praktijkopdrachten brengen we kansen in beeld, en stimuleren we dat studenten hun eigen, vaak verrassende ideeën ontwikkelen voor en met het bedrijfsleven.

Binnen het keuzedeel Fries bieden we taalvaardigheidslessen op het gebied van lezen, schrijven, verstaan, spreken en gespreksvaardigheid, op de niveaus A1, A2 en B1. Studenten leggen hiervoor een examen af en bij slagen ontvangen zij een certificaat. In het keuzedeel Fries is niet alleen aandacht voor de persoonlijke vaardigheden van de student maar wordt door middel van praktijkopdrachten ook aansluiting gezocht bij de behoefte vanuit de sector.

Partners

Bij Aeres komen onderwijs, onderzoek en ondernemen samen. We zijn de enige groene kennisinstelling in Nederland die onderwijs, praktijkgericht onderzoek en commerciële kennisintensieve dienstverlening aanbiedt op alle niveaus: van praktijkonderwijs, vmbo, mbo en hbo, tot trainingen voor professionals en hulp bij personeelsvraagstukken. De instellingen van Aeres hebben elk een aanpak en karakter die past bij hun werkveld.

Friesland College en ROC Friese Poort gaan samen verder als Firda, om als nieuw ROC goed en eigentijds mbo te bieden in Friesland en Noordelijk Flevoland.

Bij Firda is wat voor mens je wilt zijn, minstens zo belangrijk als het vak dat je uitoefent. We verbinden jouw persoonlijke ontwikkeling met de wereld om je heen. Een wereld die duurzamer wordt, inclusiever, diverser. Een wereld die om andere vaardigheden vraagt.

Bij Firda stellen we je in staat om veel meer te leren dan een vak alleen. We verbinden je met studenten en met de regio. Om met elkaar te leren, maar vooral ook om van elkaar te leren. Door open te staan voor andere inzichten word je wendbaar en blijf je weerbaar. Het zorgt ervoor dat je nooit uitgeleerd hoeft te zijn. Bij Firda leiden we je daarom niet alleen op, maar zorgen we dat je altijd door kunt leren. Leer jezelf het leven door!

Taalplan Frysk 2030 is in gearwurking fan de taal- en ûnderwiisynstellingen Afûk, Cedin, Fers, Keunstwurk, NHL Stenden Hogeschool, Omrop Fryslân, Underwiisburo Semko, Sintrum Frysktalige Berne-opfang (SFBO) en de provinsje Fryslân. Mei it projekt wurdt ynvestearre yn de kwaliteit fan Frysk ûnderwiis op alle skoallen en alle ûnderwiisnivo’s.

De Fryske taal is ûnskiedber fan de Friezen en ús identiteit. In taal om grutsk op te wêzen én yn te ynvestearjen. Mei-inoar wolle wy alle bern yn Fryslân in kâns biede om de Fryske taal te learen. Dêrom wurkje wy mei it projekt Taalplan Frysk 2030 oan in struktureel plak foar it fak Frysk yn it ûnderwiis. Sa komme bern fan alle jierren yn oanrekking mei de Fryske taal, fan berne-opfang oant heger ûnderwiis. Wy ynvestearje mei Taalplan Frysk yn de kwaliteit fan Frysk ûnderwiis op alle skoallen en alle ûnderwiisnivo’s. Frysk, foar no en letter.

By de Afûk giet alles oer taal. Al hast 100 jier sette wy ús mei hert en siel yn foar de Fryske taal en kultuer. De Afûk hat in winkel en in útjouwerij, organisearret kursussen Frysk en makket ûnderwiismetoaden. Dêrneist wurkje wy oan in hiel soad wikseljende projekten en kampanjes foar de promoasje en befoardering fan de Fryske taal en kultuer. Dat dogge wy faak mei oare organisaasjes yn Fryslân, mar ek op nasjonaal en ynternasjonaal nivo.