Taalfeardigens

Binnen it kardiel Frysk wurkje studinten oan har eigen taalfeardigens, grammatika en stavering.