Ynspiraasjedei 11 oktober 2023

©Foto: Hoge Noorden / Jacob Van Essen

Na het succes van de inspiratiedagen Wy binne mbû en Burgerschap in 2022 organiseren wij dit jaar een gezamenlijk vervolg.

Datum:

11 oktober 2023

Tijd:

13:00 – 18:00 uur 

Locatie:

Neushoorn, Ljouwert

In middei fol ynspirearjende workshops op it mêd fan boargerskip, meartaligens, praktyksituaasjes en mear.

Ontdek je inspiratie! Meld je aan voor de workshops:

De middei stiet yn it teken fan trije tema’s:

Burgerschap vanuit de regio

Burgerschapsonderwijs moedigt studenten aan om actief deel te nemen aan de samenleving; wereldwijd, maar juist ook dichtbij huis. Als student leer je dat je niet alleen ónderdeel bent van de samenleving, maar dat je er ook mede vorm aan geeft. Hoe identificeren studenten zich met de eigen regio en op welke wijze kunnen we hier rekening mee houden binnen het onderwijs?

  
Meartalich mbû

De (takomstich) beropsprofessional krijt hieltyd mear te meitsjen mei minsken fan ferskate kulturele en talige eftergrûnen. Yn Fryslân giet it dêrby faak om Nederlânsk en Frysk, mar ek om streektalen en moderne frjemde talen. Mei-inoar sille wy op syk nei (wurk)foarmen om it regionaal taalklimaat in plak te jaan yn it mbû.

Programma van de dag

13:00 – 13:30 uur

Inloop

13:30 – 14:20 uur

Plenaire opening

14:30 – 15:25 uur

Workshopronde 1

15:25 – 15:35 uur

Pauze

15:35 – 16:30 uur

Workshopronde 2

16:30 – 17:00 uur

Plenaire afsluiting

17:00 – 18:00 uur

Buffet

Workshops

De kracht en kwetsbaarheid van onze identiteit

In deze workshop gaan we door middel van inspirerende werkvormen zicht krijgen op onze eigen identiteit, opvattingen en overtuigingen en het effect daarvan op anderen.
Je bewust ‘zijn’ van je eigen identiteit, die mogelijk opgebouwd is vanuit je opvoeding en cultuur waarin je bent opgegroeid. Waarin jij waarden, overtuigingen en opvattingen je eigen hebt gemaakt.

Workshopleiders: Amarins van der Molen en Yudi Hoekstra (Firda)

Hoe verhoudt jouw identiteit zich tot die van jouw studenten. En hoe kun jij ruimte geven aan jezelf en de ander, zodat er openheid en ruimte is voor de verschillen. Om te leren en te ontdekken op de plek waar jij bent!

Mediawijsheid; út de skatkeamer fan Tresoar 

Hoe ga je om met betrouwbaarheid van bronnen in een tijd van fake news? Tijdens deze workshop vergelijken we authentieke bronnen en laten wij jou kritisch over de media nadenken.

Workshopleiders: Jacob Roep en Binne Reitsma (Tresoar)

Tresoar is de bewaarplaats van Fryslân. Hier staat de Friese taal, cultuur en geschiedenis centraal. Tijdens deze workshop gaan we aan de slag met een aantal bronnen waarmee wij je kritisch over de media laten nadenken. Hoe ga je om met betrouwbaarheid van bronnen in een tijd van fake news? Dit is niet uniek maar speelde ook in het recente verleden. Aan de hand van bronnen van de Tweede Wereldoorlog laten we zien hoe er met de persvrijheid en vrijheid van meningsuiting werd omgegaan. Hiermee maken we docenten en studenten bewust hoe belangrijk deze waarden voor een democratie zijn.

Zichtbaarheid van meertaligheid

Fryslân is een echte meertalige provincie. Maar hoe zichtbaar is meertaligheid bij jouw school? Samen gaan we op creatieve wijze aan de slag om het binnenkort een vervolg te geven in de klas.

Workshopleiders: Jacob Roep en Binne Reitsma (Tresoar)

Fryslân is een echte meertalige provincie. Naast het dagelijks gebruik van de taal – om elkaar te kunnen verstaan – wordt taal ook veel gebruikt in kunstvormen: door schrijvers, muzikanten, theater- en filmmakers. Maar hoe zichtbaar is meertaligheid bij jouw school?

Tijdens deze workshop krijg je concrete tips hoe je hiermee aan de slag kunt. Door inspirerende opdrachten leer je op creatieve manier met taal en meertaligheid om te gaan. Bijvoorbeeld: actieve werkvormen die je voor je les kunt gebruiken, maar ook de zichtbaarheid in en om het gebouw. Uiteindelijk moet het gebruiken van de thuistalen van de studenten, zoals het Fries, Nederlands en andere talen zo zichtbaarder binnen de school worden.

Taalhâldingen en -ideologieën– Yung Frysk

We vinden allemaal wat van het Fries; we vinden het mooi, of niet; belangrijk, of juist overbodig; slechter of beter dan het Nederlands. Maar wat betekent dat nu eigenlijk en wat doen we hiermee binnen Yung Frysk?

Workshopleider: Welmoed Sjoerdstra (Afûk) + contentteam Yung Frysk bestaande uit studenten van diverse mbo- en hbo-opleidingen

We hawwe it hjoed oer taalhâldingen en -ideologieën, wat ferstean jim dêrûnder/wat is jim idee dêrby. Eltsenien hat hâldingen tsjinoer talen, dialekten, aksinten, oare fariaasjes fan taal sa as straattaal. Unthâld dat gjin inkelde hâlding of ideology ferkeard is en it doel fan dizze workshop is bewustwêzen kreëarje.

Meertalige Bookzines! Yung Frysk

Aan de slag met maatschappelijke thema’s aan de hand van persoonlijke verhalen van studenten

Workshopleider: Anna Fardau Schukking 

Iedere maand verschijnt er een Yung Frysk bookzine, een persoonlijk verhaal van studenten, voor studenten. Deze meertalige reeks verhalen (Fries, Nederlands of Engels) zetten aan tot lezen én maken maatschappelijke thema’s bespreekbaar in de klas en hopelijk ook daarbuiten. Omdat de bookzines op te hangen zijn als poster, zijn de verhalen daarnaast een mooi middel om taal en verhaal zichtbaar te maken op school.

In deze workshop willen we laten zien welke bookzines er nu zijn, welke thema’s zo kunnen worden geïntroduceerd en op welke wijze deze in de klas bespreekbaar gemaakt kunnen worden. De komende reeks zal nog meer met student en docent geschreven worden. Daarom willen we samen met jou verkennen welke mogelijkheden de bookzines kunnen bieden voor meertalig burgerschapsonderwijs, brengen we interessante thema’s en verhalen in kaart en wisselen we nieuwsgierige werkvormen uit.

Lesjaan oer taalbewustwêzen yn it mbû!

In deze workshop maak je een aantal taalbewustzijnsactiviteiten mee die je de volgende dag gelijk in je eigen mbo-lessen kunt inzetten.

Workshopleider: Kim Bots – VanKoughnett

Research has shown that teaching language awareness to students helps them understand the importance of using all of their language resources in communication. In this workshop you will experience a number of language awareness activities that you can use in your own MBO classes. You will be given all of the power points, materials and instructions you will need to teach these lessons to your own students and adapt them for your own classroom.
Les 1: Taalbewust: Hoe ziet mijn meertalig repertoire eruit?
Les 2: Taalbewust: Meertalig communiceren op je werk.
Les 3: Taalbewust: Mediation in de beroepspraktijk.

Universele meertalige Front Office Training (én DBE)

Als aanspreekpunt binnen een organisatie/bedrijf kom je allerhande mensen en talen tegen. Binnen onze FOT-training zorgen we dat studenten zich in de praktijk meerdere talen eigen maken en zelf op onderzoek gaan naar een slimme meertalige toepassing voor de betreffende organisaties/bedrijven.

Workshopleider: Wieger van Keulen

De meartalige Frontofficetraining is eins foar alle opliedingen geskikt en wy sykje graach mei jimme nei mear mooglikheden foar ferbettering en ymplemintaasje.
Yn ús Front Office Training biede we meardere talen (dêrûnder û.o. Dútsk, Ingelsk en Frysk) tagelyk oan dy’t de studinten yn in realistyske en praktyske setting tapasse. Hjirfoar wurkje we mei ferskate eksterne bedriuwen en organisaasjes yn de regio. De studinten krije dêr de romte om harren eigen ideeën stâl te jaan. Hjirby jouwe se harren ûndersyk stâl oan de hân fan Design Based Education (DBE). Ekspirimenten en flaters binnen fansels ûnderdiel fan it gehiel en nijsgjirrige resultaten krije in ferfolch as it nijsgjirrich is foar it bedriuw/organisaasje en oanslút by it kwalifikaasjedossier. Dat dit wol gauris bard blykt ek wol út it hege tal studinten dat nei de FOT by it bedriuw/organisaasje oan de slach giet as stazjêr. Mar as it net wurket, wês ek dan earlik nei bedriuwen en bliuw yn kontakt!

Het lagerhuisdebat over meertaligheid in het mbo

oer taal,
oer mear taal,
oer meartaligens,
oer romte foar meardere talen
regionale talen, Frysk, thústalen, oars-talen
oer hokker talen binnen de lessen op it mbû.

Workshopleiders: Ytje Hoekstra (Aeres) en Jaap Cuperus (Cedin)

We nodigen je van harte uit om mee te doen aan een actuele en levendige discussie.
Wat kan meertalig onderwijs in het Friese MBO onze studenten opleveren? We bespreken controversiële stellingen en gaan ongeveer 10 minuten per stelling in discussie. We gooien recente wetenschappelijke taalvakkennis en bevindingen van collega’s met ervaring in meertalig onderwijs (voorschools, basis- en voortgezet onderwijs) in de mix.
Ben jij na afloop nog dezelfde mening toegedaan als aan het begin?
Wat neem jij aan van de meningen van anderen? In welke taal ben jij zelf eigenlijk de beste luisteraar? Welke taal maakt jou de beste ‘debater’?

Tûk taalgebrûk yn de beropspraktyk / gecombineerde keuzedelen

Vanuit het middelbaar beroepsonderwijs goed aansluiten bij de meertalige beroepspraktijk van onze studenten is een grote opgave.

Workshopleider: Freerk Steendam (Firda)

Taal en participatie zijn aan elkaar verbonden. In diverse uitingen die je elke dag doet laat je via taal weten dat je er bij hoort. Het is dus van belang je in meerdere talen te kunnen uiten in een steeds internationalere samenleving, waarbij een goede beheersing van bijv. Engels een must lijkt.

Sport en Cultuur verbindt!

Onze regio staat vol van activiteiten rondom sport en cultuur. Ook onze studenten spelen hierbij vaak een belangrijke rol binnen clubs en verenigingen. Op welke wijze kunnen sport en cultuur ook binnen onze scholen voor samenwerking en verbinding zorgen?

Tijdens deze workshop onderzoeken we de mogelijkheden van (meertalig) aanbod rondom sport en cultuur. Een aanbod waarbij studenten zichzelf kunnen laten zien, zichzelf kunnen ontdekken en elkaar kunnen ontmoeten. Dagen vol met clinics met professionals uit de (inter)nationale sportwereld in het Engels, Fries en Nederlands. Dagen om samen streekproducten te ontdekken en authentieke of juist vernieuwende gerechten uit alle windstreken te bereiden én te consumeren. Dagen vol muziek en theater van en voor studenten. Dagen georganiseerd op de eigen vestigingen of juist samen met andere vestigingen of zelfs met andere scholengemeenschappen. Alles kan en alles mag tijdens deze workshop, maar aan het eind stellen we gezamelijke ambities op.