Marije - Fotografie

Marije – Fotografie

Dit is Marije. As studint Fotografie hat sy in passy foar natuerfoto’s.
Marije folget it kardiel Frysk. It Frysk is echt ‘har taaltsje’. Wurden klinke neffens Marije yn it Frysk geselliger as yn it Nederlânsk.