Joris - CIOS Sport en Bewegen

Joris – CIOS Sport en Bewegen

Dit is Joris, studint CIOS Sport en Bewegen.
Hy is opgroeid op Skiermûntseach en mei graach kitesurfe. It leafst as der hurde wyn stiet sadatst heech springe kinst. Joris folget it kardiel Frysk om’t hy by it kitesurfen ek in soad Fryske kursisten hat. It is dan makliker as hy de taal sels ek prate kin.