Ynspiraasjedei 11 oktober 2023

©Foto: Hoge Noorden / Jacob Van Essen

Na het succes van de inspiratiedagen Wy binne mbû en Burgerschap in 2022 organiseerden wij in 2023 een gezamenlijk vervolg in de Neushoorn in Leeuwarden.

In middei fol ynspirearjende workshops op it mêd fan boargerskip, meartaligens, praktyksituaasjes en mear.

De middei stie yn it teken fan trije tema’s:

Burgerschap vanuit de regio

Burgerschapsonderwijs moedigt studenten aan om actief deel te nemen aan de samenleving; wereldwijd, maar juist ook dichtbij huis. Als student leer je dat je niet alleen ónderdeel bent van de samenleving, maar dat je er ook mede vorm aan geeft. Hoe identificeren studenten zich met de eigen regio en op welke wijze kunnen we hier rekening mee houden binnen het onderwijs?

PRESENT (‘Hier Nu!’

Een uniek sociaal experiment waarbij Darshan Boerema zich drie maanden lang voordeed als een populist die ‘boomers’ de schuld gaf van alle problemen waar jongeren tegenaan lopen: krappe stagevergoedingen, woningnood, studieschulden… Zijn video’s waren in scène gezet maar de onderwerpen waren wél echt en boden voor docenten burgerschap aanleiding om met hun studenten in gesprek te gaan over maatschappelijke problemen. Lees meer over PRESENT (‘Hier Nu!’).

Meartalich mbû

De (takomstich) beropsprofessional krijt hieltyd mear te meitsjen mei minsken fan ferskate kulturele en talige eftergrûnen. Yn Fryslân giet it dêrby faak om Nederlânsk en Frysk, mar ek om streektalen en moderne frjemde talen. Mei-inoar sille wy op syk nei (wurk)foarmen om it regionaal taalklimaat in plak te jaan yn it mbû.

Watch the aftermovie: