Compromissen sluiten

Verhaallijn:

Klaske vindt Darshans ideeën te extreem en bedenkt hoe het anders kan met Present. Samen met de jongeren wil ze op een constructieve manier vechten voor waar ze in gelooft en de dialoog aangaan met de oudere generatie.

Media:
Thema:

Dialoog; Samen oplossingen bedenken; Compromissen sluiten

Burgerschapsdimensies:

Democratie en rechtspraak; Identiteit en Cultuur

Lesdoelen:
 • Studenten krijgen inzicht in hoe geld wordt gebruikt om verschillende maatschappelijke problemen op te lossen.
 • Studenten leren compromissen te sluiten om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Lesinhoud:

Verkenning

Ga kort met de studenten in gesprek over hun eigen financiën. Hoe verdelen zij hun geld en hoe bepalen zij waar zij hun geld aan uitgeven? Bepalen ze vooraf een budget of is het afwachten hoeveel er aan het eind van de maand overblijft?

Om maatschappelijke problemen op te lossen, krijgen verschillende sectoren en initiatieven geld toegewezen, maar er is een beperkt budget beschikbaar. Het geld moet dus worden verdeeld. Vanuit een prioriteitenspel gaan de studenten in groepjes een begroting opstellen. Ze moeten beslissen aan welke sectoren ze geld zouden toewijzen en waarom ze dat zouden doen.

Verdieping

Verdeel de studenten in groepjes van 4 personen.
De studenten overleggen welke bedragen ze aan welke sectoren willen toewijzen en waarom. In totaal mag elk groepje één miljoen euro verdelen over de volgende sectoren:

 • Economie
 • Wonen en milieu
 • Infrastructuur en mobiliteit
 • Bestuur
 • Veiligheid en justitie
 • Beheer leefomgeving
 • Zorg
 • Sociale basis
 • Maatschappelijke ondersteuning
 • Onderwijs
 • Cultuur en evenementen

Elk groepje geeft op een groot vel papier aan hoe zij het budget willen verdelen. Bijvoorbeeld door middel van een diagram.

Ieder groepje presenteert vervolgens kort hun begroting en beargumenteert de gemaakte keuzes. De groepjes lichten toe waarom er is gekozen voor deze specifieke invulling.

Afsluiting

Bespreek de verschillende begrotingen kort. Bepaal samen welke begroting het best onderbouwd werd.

Vonden de studenten het moeilijk om tot een eerlijke begroting te komen? Was er binnen de groepjes snel overeenstemming of verschilden de meningen?

Bespreek waarom het belangrijk is compromissen te sluiten, waarom niet alle sectoren evenveel geld kunnen ontvangen, waarom bepaalde begrotingssectoren meer kosten, en wat voor invloed de lokale en nationale begroting heeft op het leven van de studenten.