Bookzine 4 – Ik voelde mij een complete mislukking (Frysk)

In persoanlik ferhaal oer it loslitten fan ferwachtingen en dwaan watst it leafste dochst.

Beluister het verhaal: