Bookzine 11 – Dêr leit ien, yninoar sakke op de grûn (Frysk)

In ferhaal oer wat Immie as EHBU-er tsjinkomt op festivals nonken in moaie sfear en prachtige muzyk.

Beluister het verhaal: