Practoraat Friese taal en geletterdheid in de meertalige context

Vanuit de samenwerking Wy binne mbû wordt gewerkt aan het nieuwe practoraat Friese taal en geletterdheid in de meertalige context. Het practoraat wordt geïnitieerd door en geleid vanuit Firda. Aeres en Afûk zijn als deelnemers van het onderzoek verbonden aan het practoraat.

Missie:

Firda en Aeres bereiden de studenten voor op een actieve bijdrage aan een veranderende samenleving binnen een uitdagend en rijk regionaal taalklimaat, want:

Taal ferbynt thús mei de wrâld

Doelen:

Het is belangrijk om aandacht te hebben voor de meertalige situatie in Fryslân en de bijzondere positie van het Fries in onze provincie. Om vorm en inhoud te geven aan deze visie richten wij ons vanuit het practoraat op het realiseren van de volgende doelstelling: in Fryslân wordt meertalig middelbaar beroepsonderwijs aangeboden, zodat studenten ervaringsgericht werken aan hun taalbewustzijn en taalhouding ten aanzien van het regionale taalklimaat en hun taalvaardigheden (incl. geletterdheid) van in ieder geval Nederlands en Fries gericht op de professionele en persoonlijke ontwikkeling van de student (binnen de privésfeer, de private en de publieke sfeer), met als doel dat zij volwaardig deel kunnen nemen aan de meertalige maatschappij in Fryslân.

De werkzaamheden vanuit de samenwerking Wy binne mbû en het practoraat zijn terug te brengen naar drie programmalijnen:

  • Identificatie met de meertalige regio;
  • Taalbewustzijn en taalhouding binnen het regionale taalklimaat;
  • Taalvaardigheden Fries.